Nhạc niệm hồng danh A Di Đà Phật an lạc từng phút giây

Blog Phật Giáo Thứ Hai, 26 tháng 9, 2016 0

A Di Đà Phật, danh hiệu này là vạn đức hồng danh, tại sao vậy? Danh hiệu này là danh hiệu của tự tánh, là danh hiệu của tánh đức. Đây...