Chú Đại Bi tiếng việt | ảnh 84 tướng Bồ Tát Hóa Thân

Blog Phật Giáo Thứ Sáu, 23 tháng 12, 2016 0

Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni 1. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da 2. Nam mô a rị da 3. Bà lô yết đế thước bát r...